Türk Üroloji Derneği

Türk Üroloji Derneği Tarihçesi

Türk ürolojisinin temeli 1909 yılında atılmıştır. Fakat asıl benliğine 1923 yılından sonra, yani Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren kavuşmuştur. Genç Türk ürolojisi 1933 yılında bir cemiyet
halinde bir araya gelmek ve bir varlık olduğunu belirtmek için kurulmuştur. Bilindiği gibi ürolojik
konular uzun zaman cerrahi branşların içinde değerlendirilmiştir. Fakat ürolojinin kendine has bazı
özellikleri ve farklı cerrahisi, hızla ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul ettirilmiş, İstanbul Tıp
Fakültesi’nde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde birer üroloji kürsüsü, daha sonra da Vakıf
Gureba Hastanesi ve diğer devlet hastanelerinde birer üroloji kliniği kurulmuştur.
Üroloji adının yayılması için canla başla çalışan ürologlar bir araya gelip bir dernek kurulmasını, bir
yayın organı çıkarmayı ve Türk ürolojisinin adını bütün dünyaya duyurmayı arzuluyorlardı. Bu
cümleden olmak üzere 3512 sayılı cemiyetler kanunu A maddesine dayanarak 23 Ocak 1933
yılında İstanbul’da bulunan 14 ürolog bir araya gelerek TÜRK ÜROLOJİ CEMİYETİ’ni kurmuştur.
Cemiyetin kurucu üyeleri alfabetik sırayla:
Ali Eşref Gürsel, Bahattin Lütfi Varnalı, Besim Eneren, Behçet Sabit Erduran, Fevzi Taner, Fuat
Hamid Bayer, Fuat Kamil Beksan, Hakkı Rüştü Hasip, İhsan Arif Derman, Mehmet Ali Oma, Saim
Ahmet Erkun, Suphi Şenses, Veli Canidis’dir. Bu 14 kurucu üye ilk yönetim kurulunu seçmiştir.
1939 yılında derneğin tüzüğünün bazı maddeleri değiştirilmiştir. Üye sayısı 30’a ulaşmıştır. İlk
yönetimi kurulu; Başkan Behçet Sabit Erduran, 2. Başkan Fuat Kamil Beksan, Genel Sekreter Ali
Eşref Gürsel, Sayman Bahattin Lütfi Varnalı, Oturum Sekreteri Fuat Hamid Bayer’den oluşmuştur.

Dernek Başkanları:

1933-1936 Behçet Sabit Erduran
1936-1939 Bahattin Lütfi Varnalı
1939 İhsan Arif Derman
1940 Orhan Lütfi Somer
1946 Fuat Kamil Beksan
1947-1948 Ali Eşref Gürsel
1949 Fevzi Taner
1950-1952 Muammer Nuri Günver
1953-1957 Bahattin Lütfi Varnalı
1958 Behçet Sabit Erduran
1959 Gıyas Korkud
1960-1967 Muammer Nuri Günver
1968 Gıyas Korkud
1969-1981 Cafer Yıldıran
1982-2000 Sedat Tellaloğlu
2001-2004 Vural Solok
2004-2006 Armağan Öner
2006-2008 Tarık Esen
2008-2010 Ateş Kadıoğlu
2010-2011 Bülent Semerci
2011-2013 Ateş Kadıoğlu
2013-2015 Bülent Semerci
2015-2017 Önder Yaman

Dernek üye sayısı 1933’de 14 üye, 1937’de 30 üye, 1975’de 82 üye, 1977’de 103, 1978’de 128,
2006’da 1100 ve 2011’de üye sayımız 1580’e varmıştır. Derneğin tüzüğü 1939’da değiştirilmiş ve
1630 sayılı kanun nedeniyle 1973 yılında tüzük yeniden yazılmıştır. 1975’de Derneğin adı ‘Türk
Üroloji Derneği’ olarak değiştirilmiştir. 1984’de tekrar yeni bir dernek tüzüğü yapılmış tekrar ‘Türk’
ismi derneğin ismine eklenmiştir. Bu tekrarlama 1980 yılında dernekler yasasının değiştirilmesi
nedeniyle bütün derneklerin tüzüklerinde yapılmıştır. 1996’da derneğin tüzüğü değiştirilerek
yönetim kurulu üye sayısı 7’ye çıkarılmış ve iki yılda bir dernek seçimlerinin yapılması tüzüğe
konmuştur. Türk Üroloji Derneği, bugün 37. cildini tamamladığı Türk Üroloji Dergisi’ni
çıkarmaktadır. Ayrıca 21 ulusal kongre gerçekleştirmiştir. Dernek Türk ürolojisinin gelişmesi ve
ilerlemesi için çalışmalarına devam etmektedir.

Dernek üye sayısı 1933’de 14 üye, 1937’de 30 üye, 1975’de 82 üye, 1977’de 103, 1978’de 128,
2006’da 1100 ve 2011’de üye sayımız 1580’e varmıştır. Derneğin tüzüğü 1939’da değiştirilmiş ve
1630 sayılı kanun nedeniyle 1973 yılında tüzük yeniden yazılmıştır. 1975’de Derneğin adı ‘Türk
Üroloji Derneği’ olarak değiştirilmiştir. 1984’de tekrar yeni bir dernek tüzüğü yapılmış tekrar ‘Türk’
ismi derneğin ismine eklenmiştir. Bu tekrarlama 1980 yılında dernekler yasasının değiştirilmesi
nedeniyle bütün derneklerin tüzüklerinde yapılmıştır. 1996’da derneğin tüzüğü değiştirilerek
yönetim kurulu üye sayısı 7’ye çıkarılmış ve iki yılda bir dernek seçimlerinin yapılması tüzüğe
konmuştur. Türk Üroloji Derneği, bugün 37. cildini tamamladığı Türk Üroloji Dergisi’ni
çıkarmaktadır. Ayrıca 21 ulusal kongre gerçekleştirmiştir. Dernek Türk ürolojisinin gelişmesi ve
ilerlemesi için çalışmalarına devam etmektedir.